shergottite basalt pyroxene + plagioclase
lherzolite olivine + pyroxene
nakhite clinopyroxenite
chassignite dunite olivine
orthopyroxenite

PREVIOUS

NEXT